Rozwód, prawnie nazywany rozwiązaniem małżeństwa, można otrzymać w Illinois przez udowodnienie konkretnych powodów.

Powody te to najczęściej: nie dające się przezwyciężyć różnice charakterów, psychiczne lub fizyczne znęcanie się nad współmałżonkiem, cudzołóstwo, nałogowe pijaństwo trwające co najmniej dwa lata, stwierdzone używanie środków uzależniających trwające co najmniej przez dwa lata, skazanie za poważne przestępstwo, tzw. “felony”, umyślne porzucenie współmałżonka przez co najmniej jeden rok, naturalna impotencja, zarażenie chorobę przenoszoną drogą płciową, zamach na życie współmałżonka przez użycie trucizny lub innych środków.

Do ustalenia podstawy rozwodu w postaci nie dających się przezwyciężyć różnic charakterów, następujące warunki muszą być spełnione:

 1. Współmałżonkowie żyją w separacji przez okres 2 lat.
  • Niekoniecznie oznacza to mieszkanie osobno. Strony mogą nadal mieszkać w tym samym domu, ale nie żyją ze sobą jak mąż i żona.
  • Wymóg 2 letniej separacji może być uchylony, tj. współmałżonkowie mogą zgodzić się na rozwód po zaledwie 6 miesiącach rozłąki.
 2. Różnice charakterów spowodowały trwały rozkład pożycia małżeńskiego.
 3. Wszystkie próby, aby naprawić małżeństwo nie powiodły się i wszelkie przyszłe próby pogodzenia byłoby niepraktyczne i nie leżałyby w interesie rodziny.

Illinois jest tzw. “No-Fault” State:

 • Oznacza to, że wina jednego ze współmałżonków za rozkład pożycia małżeńskiego nie ma wpływu na to jak sąd podzieli majątek wspólny współmałżonków.
 • Podczas rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, majątek wspólny współmałżonków stanowi przedmiot podziału. Sądy dzielą majątek wspólny współmałżonków i ich długi w oparciu o to, co sąd uzna za sprawiedliwe. Wcale nie musi to oznaczać, że jest to podział równy.

  Ogólnie rzecz ujmując, przyjmuje się, że majątek jest majątkiem wspólnym współmałżonków, jeżeli został on nabyty w trakcie trwania małżeństwa. Istnieją pewne wyjątki, takie jak majątek nabyty przez jednego współmałżonka na drodze darowizny czy spadku, lub w drodze wymiany majątku odrębnego jednego współmałżonka na nowy majątek.

  “Majątek” oznacza więcej niż tylko rzeczy materialne, takie jak dom lub pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych. Pieniądze zgromadzone na kontach emerytalnych mogą również być sklasyfikowane jako wspólny majątku małżeński. To samo dotyczy pieniędzy uzyskanych za sprawy sądowe dotyczące np. obrażeń cielesnych lub wypadków przy pracy.

  Wiele czynników przyczynia się do decyzji sądu co do podziału majątku współmałżonków. Jednym z czynników, których sąd nie uwzględnia jest wina za rozkład pożycia małżeńskiego (np. cudzołóstwo jednego ye współmałżonków).

  Zadzwoń do kancelerii Michalski &apm; Gubernat, P.C., aby przedyskutować z doświadczonymi adwokatami prawa rodzinnego skład i ewentualny podziału twojego majątku małżeńskiego.

  Rodzic, który ma wyłączne prawo do opieki nad dziećmi może podejmować ważne decyzje, które ich dotyczą. Odnosi się to, między innymi, do opieki medycznej, spraw wychowania religijnego, edukacji dzieci, itd. Drobne decyzje życia codziennego są podejmowane przez rodzica, który jest w posiadaniu ich dzieci w czasie kiedy decyzja taka musi być podjęta.

  Wspólna opieka oznacza wspólne podejmowanie decyzji w odniesieniu do małoletnich dzieci w sprawach ich zdrowia, nauki i religii. Odnosi się to również do decyzji dotyczących zajęć pozalekcyjnych. Wspólna opieka nie dotyczy sprawy z którym z rodziców dzieci będą fizycznie mieszkać lub gdzie będą przebywać z każdym z rodziców w czasie, np. wykonywania przez niego władzy rodzicielskiej. Wspólna opieka nad dziećmi oparta jest na założeniu, że rodzice będą w stanie odłożyć na bok osobiste konflikty i wspólnie uzgadniać istotne decyzje dotyczące dzieci.

  Gdy wydaje się, że wspólna opieka może nie działać, jeden z rodziców otrzyma wyłączną opiekę nad dziećmi.

  Tzw. “custodial parent” jest to rodzic, któremu sąd przyznał opiekę nad dziećmi, i z którym dzieci mieszkają. Z drugiej strony, tzw. “non-custodial parent” ma zazwyczaj prawo do odwiedzin z dziećmi.

  Ogólnie rzecz ujmując, strona, która nie jest rodzicem, z którym dzieci mieszkają lub nie ma przyznanego prawa opieki nad dziećmi, musi płacić alimenty na rzecz strony, która ma przyznaną sądownie opiekę nad dziećmi.

  Prawo Stanu Illinois przewiduje pewne wytyczne do określenia kwoty alimentów.

  Liczba Dzieci Procent dochodów netto strony zobowiązanej do płacenia alimentów
  1 20%
  2 28%
  3 32%
  4 40%
  5 45%
  6+ 50%

  “Dochód netto” dla celów obliczenia alimentów na dzieci nie musi oznaczać “dochodu netto” wynikającego z rozliczenia podatkowego osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. Również dobrowolne potrącenia, np. składki na 401(k) lub na inne plany emerytalne nie są brane pod uwagę przy obliczaniu “dochodów netto” osoby płacącej alimenty.

  Alimenty Małżeńskie, dawniej znany po prostu jako alimenty, są to pieniądze wypłacane przez jednego małżonka na rzecz drugiego. W przpadku orzeczenia rozwodu, separacji i unieważnienia małżeństwa, sąd może przyznać alimenty na jednego z małżonków.

  Istnieje kilka rodzajów alimientów małżeńskich:

  1. Stałe Alimenty Małżeńskie;
   • Jeżeli sąd nakaże tego typu świadczenia, jeden z małżonków musi dokonywać płatności na rzecz drugiego do końca życia odbiorcy tychże świadczeń.
  2. Alimenty Małżeńskie o Charkaterze Rehabilitacyjnym;
   • W tym scenariuszu, sąd zarządza, że odbiorca musi dołożyć starań, aby stać się finansowo niezależnym. Alimenty są wypłacane do czasu osiągnięcia tejże niezależności finansowej przez odbiorcę świadczeń.
  3. Alimenty Małżeńskie Podlegające Modyfikacji;
   • Tego typu świadczenia są udzielane na określony okres czasu. Po upływie tego okresu, sąd może zakończyć obowiązek ich płacenia.
  Z wyjątkiem rzadkich przypadków, obowiązek płacenia alimentów małżeńskich ustaje, jeśli:

  1. uprawniony współmałżonek ponownie ożeni się lub wyjdzie za mąż;
  2. uprawniony małżonek mieszka i żyje z inną osobą jakby byli mężem i żoną;
  3. uprawniony małżonek umrze.
  Proces ustalania czy i jaki rodzaj alimentów małżeńskich może być przyznany jest skomplikowany. Sąd bierze pod uwagę wiele czynników przy orzekaniu czy alimenty należą się jednemu ze współmałżonków. Czynniki te obejmują: dochody stron; potrzeby każdej ze stron; obecną i przyszą zdolność do pracy zarobkowej każdego ze współmałżonków; długość trwania małżeństwa; standard życia ustanowiony w trakcie trwania małżeństwa, ogólnie pojęte poczucie sprawiedliwości.

  Skontaktuj się z kancelaria adwokacką Michalski & Gubernat, P.C., aby się przekonać czy masz prawo do alimentów od współmałżonka lub czy będziesz musiał bronić się przed roszczeniami dotyczącymi alimentów małżeńskich.

  Zadzwoń do kancelarii adwokackiej Michalski & Gubernat, P.C., po darmową konsultacje z doświadczonymi adwokatami prawa rodzinnego.

  Zwyczajowo, rodzic nie mający przyznanej opieki rodzicielskiej ma prawo odwiedzin z nieletnimi dziećmi. Jeśli współmałżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w sprawie harmonogramu odwiedzin, sąd ustali taki harmonogram dla nich. Harmonogram ten zwyczajowo obejmuje prawo odwiedzin w weekendy, wakacje, w czasie Świąt i innych okazji.

  Prawo odwiedzin dzieci nie może być uzależnione od płacenia alimentów na dzieci. Oznacza to, że rodzic mający prawo opieki nie może zabronić odwiedzin tylko dlatego, że drugi rodzic nie płaci alimentów na dzieci. Zasada ta działa również w drugą stronę, tj. rodzic zobowiązany do płacenia alimentów musi je płacić, nawet jeśli druga strona zabroni mu widzeń z dziećmi.

  Jako adwokaci uważamy, że prawo każdego rodzica powinno być zapisane w wyroku sądowym, który następnie można wyegzekwować w sądzie. Również, zawsze zapewniamy aby nasi klienci mieli zapewnione jak najwięcej czasu razem ze swoimi dziećmi.

  Zadzwoń do kancelarii adwokackiej Michalski & Gubernat, P.C., po darmową konsultacje z doświadczonymi adwokatami prawa rodzinnego.

  Nakaz ochrony jest postanowieniem sądowym podpisanym przez sędziego. Nakaz ochrony jest dostępny dla ludzi nad którymi znęca się czy ich molestuje współmałżonek, członek rodziny, czy partner życiowy lub też padli oni ofiarą tzw. stalking. Nakaz ochrony jest sposobem na zwiększenie Twojego poczucia bezpieczeństwa.

  Jeżeli jesteś ofiarą przemocy domowej lub tzw. “stalkingu” albo zostałeś oskarżony o przemoc domową lub “stalking” skontaktuj się z kancelarią Michalski & Gubernat, P.C. aby poznać swoje prawa.

  Intercyzy zwane również umowami przedmałżeńskimi są pisemnymi umowami między dwojgiem ludzi, którzy zamierzają się pobrać.

  Intercyza najczęściej wylicza aktywa jakie każda ze stron posiada, długi, które każda ze stron zaciągnęła i stanowi jakie prawa będzie miała każda ze stron w przypadku rozwodu lub śmierci. Umowa taka może również regulować prawo do otrzymania alimentów małżeńskich od drugiej strony.

  W przypadku intercyzy jest konieczne pełne ujawnienie swoich zasobów finansowych przez obojga z przyszłych małżonków jak również jest wskazana niezależna reprezentacja adwokacka każdego z nich. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych może spowodować, że umowa take będzie nieważna. Nasza kancelaria może Ci pomóc w skutecznym przygotowaniu i negocjacjach Twojej umowy przedślubnej.
  Zadzwoń do kancelarii adwokackiej Michalski & Gubernat, P.C., po darmową konsultacje z doświadczonymi adwokatami prawa rodzinnego.