636 S River Rd #100, Des Plaines, IL 60016

Adwokat Rodzinny Chicago – Rozwody i Sprawy Rodzinne

prawo-rozwodowe-chicago

Rozwody w Chicago i okolicznych sądach

Rozwód, prawnie nazywany rozwiązaniem małżeństwa, można otrzymać w Illinois przez udowodnienie, że wystąpiły nie dające się przezwyciężyć różnice charakterów i nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego

Illinois jest tzw. “No-Fault” State, oznacza to, że wina jednego ze współmałżonków za rozkład pożycia małżeńskiego nie ma wpływu na to jak sąd podzieli majątek wspólny współmałżonków.

podzial-majatku-adwokaci-chicago

Podział Majątku Po Rozwodzie

Podczas rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, majątek wspólny współmałżonków stanowi przedmiot podziału. Sądy dzielą majątek wspólny współmałżonków i ich długi w oparciu o to, co sąd uzna za sprawiedliwe i w oparciu o obowiązujące prawo. Wcale nie musi to oznaczać, że jest to podział równy.

Ogólnie rzecz ujmując, przyjmuje się, że majątek jest majątkiem wspólnym współmałżonków, jeżeli został on nabyty w trakcie trwania małżeństwa. Istnieją pewne wyjątki, takie jak majątek nabyty przez jednego współmałżonka na drodze darowizny czy spadku, lub w drodze wymiany majątku odrębnego jednego współmałżonka na nowy majątek.

“Majątek” oznacza więcej niż tylko rzeczy materialne, takie jak dom lub pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych. Pieniądze zgromadzone na kontach emerytalnych mogą również być sklasyfikowane jako wspólny majątek małżeński. To samo dotyczy pieniędzy uzyskanych za sprawy sądowe dotyczące np. obrażeń cielesnych lub wypadków przy pracy.

Wiele czynników przyczynia się do decyzji sądu co do podziału majątku współmałżonków po rozwodzie. Jednym z czynników, których sąd nie uwzględnia jest wina za rozkład pożycia małżeńskiego (np. cudzołóstwo jednego ze współmałżonków).

Zadzwoń do kancelerii Michalski & Gubernat, P.C., aby przedyskutować, z doświadczonymi adwokatami prawa rodzinnego, skład i ewentualny podziału twojego majątku małżeńskiego.

opieka-nad-dziecmi-adwokaci-chicago

Opieka Nad Dziećmi

Rodzic, który ma wyłączne prawo do opieki nad dziećmi może podejmować ważne decyzje, które ich dotyczą. Odnosi się to, między innymi, do opieki medycznej, spraw wychowania religijnego, edukacji dzieci, itd. Drobne decyzje życia codziennego są podejmowane przez rodzica, który jest w posiadaniu ich dzieci w czasie kiedy decyzja taka musi być podjęta.

Wspólna opieka oznacza wspólne podejmowanie decyzji w odniesieniu do małoletnich dzieci w sprawach ich zdrowia, nauki i religii. Odnosi się to również do decyzji dotyczących zajęć pozalekcyjnych. Wspólna opieka po rozwodzie nie dotyczy sprawy z którym z rodziców dzieci będą fizycznie mieszkać lub gdzie będą przebywać z każdym z rodziców w czasie, np. wykonywania przez niego władzy rodzicielskiej. Wspólna opieka nad dziećmi oparta jest na założeniu, że rodzice będą w stanie odłożyć na bok osobiste konflikty i wspólnie uzgadniać istotne decyzje dotyczące dzieci.

Gdy wydaje się, że wspólna opieka może nie działać, jeden z rodziców otrzyma wyłączną opiekę nad dziećmi.

alimenty-na-dzieci-kancelaria-chicago

Alimenty Na Dzieci

Nowy model ustalania alimentów został przyjęty w Illinois od 1 lipca 2017 r. Zmiany te uwzględniają dochody netto obojga rodziców, a także czas spędzany przez rodziców z nieletnim dzieckiem lub dziećmi. Zasadniczo, jeżeli rodzic zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko (dłużnik) ma mniej niż 146 tzw. „overnights” rocznie (czyli jeżeli dziecko lub dzieci pozostają na noc u tego rodzica mniej niż 146 w ciągu roku), alimenty obliczane są przy użyciu następującej metody:

Sposoby Obliczania Alimentów Na Dzieci

– dochód brutto każdego z rodziców jest przeliczany na dochód netto na podstawie tabeli dostarczonej przez Illinois Department of Healthcare and Family Services lub, w niektórych przypadkach, używana jest specjalna, zindywidualizowana formuła do określenia dochodu netto rodzica zobowiązanego płacić alimenty;

– dochody netto obojga rodziców są dodawane, i na tej podstawie określa koszt utrzymania dziecka używając innej tabeli również dostarczonej przez Illinois Department of Healthcare and Family Services;

– na końcu, tak ustalony całkowity koszt utrzmania dziecka lub dzieci jest dzielony proporcjonalnie do dochodów netto każdego z rodziców.
Nowy sposób obliczania wysokości alimentów na dzieci może skutkować wypłaceniem przez zobowiązanego rodzica mniejszej lub większej kwoty alimentów niż miało to miejsce na podstawie “starego prawa.”

Zasadniczo, alimenty na dzieci podlegają modyfikacji. Jednakże nie można powoływać się na zmianę prawa jako jedyny powód modyfikacji alimentów i, zamiast tego, należy udowodnić w Sądzie istotną zmianę okoliczności. Ponadto, jeśli modyfikacja zostanie orzeczona przez Sąd, działa ona wstecz, ale tylko do daty złożenia wniosku o zmianę alimentów. Dlatego tak ważne jest złożenie wniosku o zmianę alimentów jak najszybciej gdy tylko nastąpi zasadnicza zmiana okoliczności, n.p. rodzic straci pracę.
Prosimy o kontakt z naszą Firmą Adwokacką jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące alimentów na dzieci.

chicago-alimenty-malzenskie

Alimenty Małżeńskie

Alimenty Małżeńskie, dawniej znane po prostu jako alimenty, są to pieniądze wypłacane przez jednego małżonka na rzecz drugiego. W przypadku orzeczenia rozwodu, separacji i unieważnienia małżeństwa, sąd może przyznać alimenty na jednego z małżonków.

Proces ustalania czy i jaki rodzaj alimentów małżeńskich może być przyznany jest skomplikowany. Sąd bierze pod uwagę wiele czynników przy orzekaniu czy alimenty należą się jednemu ze współmałżonków. Czynniki te obejmują: dochody stron; potrzeby każdej ze stron; obecną i przyszą zdolność do pracy zarobkowej każdego ze współmałżonków; długość trwania małżeństwa; standard życia ustanowiony w trakcie trwania małżeństwa, ogólnie pojęte poczucie sprawiedliwości.

Skontaktuj się z kancelarią adwokacką Michalski & Gubernat, P.C., aby się przekonać czy masz prawo do alimentów od współmałżonka lub czy będziesz musiał bronić się przed roszczeniami dotyczącymi alimentów małżeńskich.

Zadzwoń do kancelarii adwokackiej Michalski & Gubernat, P.C., po darmową konsultacje z doświadczonymi adwokatami prawa rodzinnego.

nakaz-ochrony-kancelaria-adwokacka-chicago

Nakazy Ochrony

Nakaz ochrony jest postanowieniem sądowym podpisanym przez sędziego. Nakaz ochrony jest dostępny dla ludzi nad którymi znęca się czy ich molestuje współmałżonek, członek rodziny, czy partner życiowy lub też padli oni ofiarą tzw. stalking. Nakaz ochrony jest sposobem na zwiększenie Twojego poczucia bezpieczeństwa.

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy domowej lub tzw. “stalkingu” albo zostałeś oskarżony o przemoc domową lub “stalking” skontaktuj się z kancelarią Michalski & Gubernat, P.C. aby poznać swoje prawa.

intercyzy-adwokaci-w-chicago

Intercyzy

Intercyzy zwane również umowami przedmałżeńskimi są pisemnymi umowami między dwojgiem ludzi, którzy zamierzają się pobrać.

Intercyza najczęściej wylicza aktywa jakie każda ze stron posiada, długi, które każda ze stron zaciągnęła i stanowi jakie prawa będzie miała każda ze stron w przypadku rozwodu lub śmierci. Umowa taka może również regulować prawo do otrzymania alimentów małżeńskich od drugiej strony.

W przypadku intercyzy jest konieczne pełne ujawnienie swoich zasobów finansowych przez obojga z przyszłych małżonków jak również jest wskazana niezależna reprezentacja adwokacka każdego z nich. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych może spowodować, że umowa take będzie nieważna. Nasza kancelaria może Ci pomóc w skutecznym przygotowaniu i negocjacjach Twojej umowy przedślubnej. 
Zadzwoń do kancelarii adwokackiej Michalski & Gubernat, P.C., po darmową konsultacje z doświadczonymi adwokatami prawa rodzinnego.

Call US!