636 S. River Rd, Suite 100 I, Des Plaines, IL 60016

Rozwody & Prawo Rodzinne

Polscy Adwokaci z Chicago

Rozwody & Prawo Rodzinne

bioro adwokackie M&G  Chicago

Adwokaci od Spraw Rodzinnych w Chicago

Adwokat Rodzinny Chicago & Rozwody i Sprawy Rodzinne


POLONIJNI ADWOKACI Z CHICAGO MICHALSKI & GUBERNAT, P.C.

Wysoko wykwalifikowani i doświadczeni adwokaci z Chicago.

Udzielamy porad prawnych z ogromnym zaangażowaniem i troską o dobro klienta.

Sprawy Rozwodowe w Chicago

i okolicznych sądach


Obecnie jedyną podstawa rozwodu w Stanie Illinois jest powód, którym odpowiednikiem można określić "niezgodności charakterów” w prawie polskim.

1. Do ustalenia podstawy rozwodu w postaci nie dających się przezwyciężyć różnic charakterów, następujące warunki muszą być spełnione:

a. Współmałżonkowie żyją w separacji przez okres 6 miesięcy.


Niekoniecznie oznacza to mieszkanie osobno. Strony mogą nadal mieszkać w tym samym domu, ale nie żyją ze sobą jak mąż i żona.

b. Różnice charakterów spowodowały trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

c. Próby aby naprawić małżeństwo nie powiodły się iprzyszłe próby pogodzenia byłoby niepraktyczne i nie leżałyby w interesie najlepszym interesie rodziny.


2. Illinois jest tzw. "No-Fault Divorce State”

a. Co oznacza to, że wina jednego ze współmałżonków za rozkład pożycia małżeńskiego nie ma wpływu na to jak sąd podzieli majątek wspólny współmałżonków.

Podział Majątku Po Rozwodzie

orzeczenia sądowe


Podczas rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, majątek wspólny współmałżonków stanowi przedmiot podziału. Sądy dzielą majątek wspólny współmałżonków i ich długi w oparciu o to, co sąd uzna za sprawiedliwe i słuszne biorąc pod uwagę okoliczności danej sprawy. 

Wcale nie musi to oznaczać, że jest to podział równy.

1.. Ogólnie rzecz ujmując, przyjmuje się, że majątek jest majątkiem wspólnym współmałżonków, jeżeli został on nabyty w trakcie trwania małżeństwa. Istnieją pewne wyjątki, takie jak majątek nabyty przez jednego współmałżonka na drodze darowizny czy spadku lub w drodze wymiany majątku odrębnego jednego współmałżonka na nowy majątek odrębny.

                       

2. "Majątek" oznacza więcej niż tylko rzeczy materialne, takie jak dom lub pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych. Pieniądze zgromadzone na kontach emerytalnych mogą również być sklasyfikowane jako wspólny majątku  małżeński. To samo dotyczy pieniędzy uzyskanych za sprawy sądowe dotyczące np. obrażeń cielesnych lub wypadków przy pracy.

                       

3. Wiele czynników przyczynia się do decyzji sądu co do podziału majątku współmałżonków. Jednym z czynników, których sąd nie uwzględnia jest wina za rozkład pożycia małżeńskiego (np. cudzołóstwo jednego ze współmałżonków).


4. Zadzwoń do kancelarii Michalski & Gubernat, P.C., aby przedyskutować z jednym z naszych doświadczonychadwokatów prawa rodzinnego ewentualny podziału twojego majątku małżeńskiego.

Opieka Nad Dziećmi

prawo


Rodzic, któremu przyznano tzw. "decision making responsibilities” ma wyłączne prawo do opieki nad dziećmi może podejmować ważne     decyzje, które ich dotyczą. Odnosi się to, między innymi, do opieki medycznej, spraw wychowania religijnego, edukacji dzieci, zajęć pozalekcyjnych itd. Decyzje życia codziennego są podejmowane przez rodzica, który jest w posiadaniu ich dzieci w czasie kiedy decyzja taka musi być podjęta.

1. Wspólna opieka (joint parental responsibilities) oznacza wspólne podejmowanie decyzji w odniesieniu do małoletnich dzieci w sprawach ich zdrowia, nauki i religii. Odnosi się to również do decyzji dotyczących zajęć pozalekcyjnych. Wspólna opieka nad dziećmi oparta jest na założeniu, że rodzice będą w stanie odłożyć na bok osobiste konflikty i wspólnie uzgadniać istotne decyzje dotyczące dzieci.


2. Gdy wydaje się, że wspólna opieka może nie działać, jeden z rodziców otrzyma wyłączną opiekę nad dziećmi.

                       

3. Tzw. "custodialparent" jest to rodzic, któremu sąd przyznał opiekę nad dziećmi, i z którym dzieci mieszkają. Z drugiej strony, tzw. "non-custodial  parent" ma zazwyczaj prawo do odwiedzin z dziećmi czyli tzw. "parentingtime.”

Alimenty Na Dzieci

nowe prawo sądowe


Ogólnie rzecz ujmując, rodzic z którym dzieci nie mieszkają musi płacić alimenty na rzecz strony, z która dzieci mieszkają chociaż jest to stosunkowo skomplikowane i zależne od wielu czynników.

1. Prawo Stanu Illinois przewiduje pewne wytyczne do określenia kwoty alimentów. Mianowicie:

a. miesięczne dochody netto rodziców są ustalane;

b. te dochody netto są następnie dodawane do siebie;

c. zgodnie z tabela dostarczona przez Illinois Department of Healthcare and Family Services ustalana jest ogólna kwota utrzymania dzieci w rodzinie, która uzyskuje właśnie taki dochód netto;

d. płatnik alimentów płaci je w kwocie równej udziałowi jego/jej dochodu netto we wspólnym miesięcznym dochodzie netto.


2. "Dochód netto" dla celów obliczenia alimentów na dzieci nie musi oznaczać "dochodu netto" wynikającego z rozliczenia podatkowego osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. Również wiele potrąceń z dochodu, np. składki na 401(k) lub na inne plany emerytalne, czy tzw. amortyzacja nie są brane pod uwagę przy obliczaniu "dochodów netto" osoby płacącej alimenty.

Alimenty Małżeńskie

prawo


Alimenty małżeńskiesą to pieniądze wypłacane przez jednego współmałżonka na rzecz drugiego współmałżonka. W przypadku orzeczenia rozwodu, separacji i unieważnienia małżeństwa, sąd może przyznać alimenty na jednego zewspółmałżonków.

1. Ogólnie rzecz ujmując, alimenty małżeńskie są ustalane w sposób następujący:

a. ustalane są dochody netto każdej ze stron;

b. od 33 1/3% dochodówpłatnika odejmowane jest 25% dochodów netto osoby, która ma otrzymać to świadczenie i tak obliczona kwota stanowi alimenty małżeńskie;

c. jakkolwiek, tak ustalona kwota alimentów małżeńskich dodana do kwoty dochodównetto współmałżonka, który ma otrzymać to świadczenia nie może przekroczyć 40% wspólnych dochodów netto.

 

2. Jeżeli alimenty małżeńskie się należą, czas na jaki się należą będzie ścisłe związana z długością samego małżeństwa do daty wniesienia sprawy do sadu.

 

3. Płacenie alimentów małżeńskichobniża wysokość alimentów na dzieci jeżeli płatnik jest zobowiązany płacić obydwa świadczenia.

 

Proces ustalania czy i w jakiej wysokościnależą się alimenty małżeńskiejest skomplikowany. Generalnie alimenty taki są ustalane zgodnie z formułą opisana powyżej. Jednak są możliwe odstępstwa od tej formuły. Generalnie, sąd bierze pod uwagę wiele czynników przy orzekaniu czy alimenty należą się jednemu ze współmałżonków.  Czynniki te obejmująmiedzy innymi: dochody stron; potrzeby każdej ze stron, obecną i przyszłą zdolność do pracy zarobkowej każdego zewspółmałżonków, standard życia ustanowiony w trakcie trwania małżeństwa, i ogólnie pojęte poczucie sprawiedliwości.

 

Skontaktuj się z kancelaria adwokacką Michalski & Gubernat, P.C., aby się przekonać czy masz prawo do alimentów od współmałżonka lub czy będziesz musiał bronić się przed roszczeniami dotyczącymi alimentów małżeńskich.

 

Zadzwoń do kancelarii adwokackiej Michalski & Gubernat, P.C., po darmową konsultację z doświadczonymi adwokatami prawa rodzinnego.

 Prawo Odwiedzin Dzieci


1. Zwyczajowo, rodzic nie mający przyznanej opieki rodzicielskiej ma prawo odwiedzin z nieletnimi dziećmi. Jeśli współmałżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w sprawie harmonogramu odwiedzin, sąd ustali taki harmonogram dla nich. Harmonogram ten zwyczajowo obejmuje prawo odwiedzin w weekendy, wakacje, w czasie Świąt i innych okazji.


2. Prawo odwiedzin dzieci nie może być uzależnione od płacenia alimentów na dzieci. Oznacza to, że rodzic mający prawo opieki nie może zabronić odwiedzin tylko dlatego, że drugi rodzic w danej chwili nie płaci alimentów na dzieci. Zasada ta działa również w drugą stronę, tj.rodzic zobowiązany do płacenia alimentów musi je płacić, nawet jeśli druga strona odmówi mu widzeń z dziećmi.

 

3. Jako adwokaci uważamy, że prawo każdego rodzica powinno być zapisane w wyroku sądowym, który następnie można wyegzekwować w sądzie. Również, zawsze zapewniamy aby nasi klienci mieli przyznane jak najwięcej czasu ze swoimi dziećmi gdyż jest to w najlepszym interesie i dzieci i rodziców.

 

Zadzwoń do kancelarii adwokackiej Michalski & Gubernat, P.C., po darmową konsultację z doświadczonymi adwokatami prawa rodzinnego.

ROZWÓD & PODZIAŁ MAJĄTKU & OPIEKA NAD DZIEĆMI & ALIMENTY NA DZIECI & ALIMENTY MALŻEŃSKIE & PRAWO ODWIEDZIN DZIECI & NAKAZY OCHRONY & INTERCYZY

Skontaktuj się z kancelarią adwokacką Michalski & Gubernat, P.C., aby się przekonać czy masz prawo do alimentów

od współmałżonka lub czy będziesz musiał bronić się przed roszczeniami dotyczącymi alimentów małżeńskich.


prawnicy M&G chicago

Kancelaria Prawna

Spotkanie można umówić telefonicznie lub mailowo


Ważne informacje najlepiej przekazać w bezpośredniej rozmowie – w siedzibie Kancelarii.

 

Mając na uwadze specyfikę spraw karnych, kiedy często pomoc prawna jest niezbędna od razu, jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 847.752.0506 poza godzinami urzędowania Kancelarii.

Analogicznie, jeśli chodzi o trudną sytuację rodzinną, wymagającą podjęcia natychmiastowych kroków, jesteśmy dostępni pod wyżej wymienionym numerem telefonu. Każdy nasz Klient ma czuć się bezpiecznie i pewnie na każdym etapie sprawy: podczas rozpraw, negocjacji, rozmów z kontrahentami, organami ścigania.

Jako polscy adwokaci M&B Michalski & Gubernat zapewniamy bezpieczeństwo!

Jeżeli istnieje możliwość zaoszczędzenia zbędnych wydatków na sprawę – informujemy o tym.​​​​​​​

Macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości ?

Skontaktujcie się z nami !


Lawyers od Distinction

Wyróżnienie Lawyers of Distinction otrzymuje nie więcej niż 10% prawników w danym stanie.

 

Zwycięzcy tej nagrody pojawią się jako „Distinguished Lawyer” w katalogu Lawyers of Distinction.

Komisja selekcyjna sprawdza kandydatów pod kątem wszystkiego, od ich działalności zawodowej po historię etyki w ostatniej dekadzie.